Andmekaitsetingimustes selgitame, kuidas meie õigusbüroo, Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ (edaspidi meie või büroo) kogub või muul viisil töötleb oma klientide ja veebilehe www.ejlegal.ee (edaspidi veebileht) külastajate isikuandmeid, samuti nende isikute isikuandmeid, kelle andmete töötlemine on vajalik meie kliendile õigusteenuse osutamiseks (edaspidi teie või ka andmesubjekt).

1. Isikuandmete vastutav töötleja
+

Nimi: Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ

Registrikood: 12614718
Aadress: Vanemuise 21a Tartu
E-posti aadress: info[ät]ejlegal.ee

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
+

Õigusteenuse osutamisega seoses võime töödelda muuhulgas järgmist liiki isikuandmeid:

Põhiandmed: nende hulka kuuluvad nt ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, samuti saame teatud põhiandmeid avalikest registritest ja andmebaasidest (nt ettevõtjaportaal). Välistatud ei ole ka see, et teie andmed edastab meile kolmas isik seoses meie poolt õigusteenuse osutamisega.

Kontaktandmed: nende hulka kuuluvad nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, samuti saame teatud kontaktandmed (nt e-posti aadress) avalikest registritest ja andmebaasidest (nt ettevõtjaportaal). Välistatud ei ole ka see, et teie andmed edastab meile kolmas isik seoses meie poolt õigusteenuse osutamisega.

Dokumendi andmed: nende hulka kuuluvad isikut tõendava dokumendi andmed, sh foto, mida büroo kasutab teie isiku tuvastamiseks.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt.

Teenuse andmed: nende hulka kuuluvad andmed teie poolt tellitud õigusteenuse sisu kohta, teile õigusteenuse osutamiseks sõlmitud lepingu andmed, sh andmed lepingu täitmise ja võimalike rikkumiste kohta, ning õigusteenuse osutamisega seotud kliendisuhtluse andmed, sh kirjavahetus.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt ja läbi teie tegevuse büroo teenuste tellimisel ja kasutamisel.

Makseandmed: nende hulka kuuluvad teie poolt või teie nimel büroole tehtud maksete detailid, sh maksja nimi, makse kuupäev, valuuta, summa ja selgitus jms.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt ja/või pangast, kus asub büroo arveldusarve.

Eriliigilised isikuandmed: need on andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
Andmete kogumise allikad: me ei tegele eriliigiliste isikuandmete kogumise ja töötlemisega, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kui neid avaldatakse meile õigusteenuse osutamiseks toimuva suhtluse raames.

Veebilehe külastamise andmed: nende andmete hulka kuuluvad andmed, mis tekivad veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena (nt andmed selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate, IP aadress ja asukohateave). Vt selle kohta ka selgitus allpool punktis „Küpsised ja muud veebitehnoloogiad“.
Andmete kogumise allikad: saame andmed, kui külastate ja kasutate meie veebilehte.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
+

Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlusSeadusest tuleneva kohustuse täitmineÕigustatud huviNõusolek

Sellel õiguslikul alusel töötleb büroo isikuandmeid, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks teie taotlusel.

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Lepingueelsed suhted (pakkumiste küsimine ja neile vastamine) Põhiandmed, kontaktandmed
Kliendi tuvastamine Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed
Kliendisuhte haldamine ja suhtlus (lepingu sõlmimine, lepingu täitmisega seonduva info edastamine ja kaebuste lahendamine) Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed
Teenuse tarbimisega seotud tasude arvestamine ja haldamine (sh osutatud õigusteenuse aruanded ja ajaarvestus) Põhiandmed, teenuse andmed
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, tehingu andmed
Õigusteenuse osutamine Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, eriliigilised isikuandmed

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Huvide konflikti vältimine Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed
Hoolsuskohustuse täitmine, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, teenuse andmed
Raamatupidamine (sh raamatupidamise algdokumentide säilitamine) Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed
Seaduses sätestatud juhtudel avaliku võimu organite ja riigiasutuste teavitamine ja nende infopäringutele vastamine Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, teenuse andmed

Õigustatud huvi tähendab seda, et büroo ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja et selleks puudub ka seadusest tulenev kohustus, kuid töötlemine on siiski vajalik, muuhulgas selleks, et arendada büroo teenuseid ja tooteid, kaitsmaks büroo vara, kliente ja töötajaid ning tegemaks ärilisi otsuseid.

Õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse kohta on teil õigus küsida büroolt selgitusi saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@ejlegal.ee ning esitada vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab teie õiguseid.

Alltoodud ülevaade õigustatud huvi alusel andmete töötlemise kohta ei ole ammendav. Büroo võib kooskõlas õigusaktidega töödelda andmeid õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel.

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Teenuste ja toodete arendamine Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, veebilehe külastamise andmed
Õigusteenuse osutamine Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, eriliigilised isikuandmed
Turundustegevused Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, veebilehe külastamise andmed
Kliendisuhte hoidmine ja arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus ja infovahetus) Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed
Pettuste vältimine Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, teenuse andmed

Isikuandmete töötlemine ei nõua andmesubjekti nõusolekut, kui selleks esinevad muud õiguslikud alused. Meie büroo ei tegele otseturunduse ega muude tegevustega, mis nõuaksid andmesubjekti nõusolekut ning meie andmetöötlus on kaetud muude õiguslike alustega (lepingu täitmine, õigustatud huvi, seadusest tulenev kohustus). Kui peaksime mingitel juhtudel vajama andmetöötluseks siiski teie nõusolekut, siis on teil alati võimalik nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@ejlegal.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja edastamine kolmandatesse riikidesse
+

Büroo võib teatud juhul edastada teie isikuandmeid alljärgnevalt nimetatud isikutele.

Büroole teenuseid osutavad koostööpartnerid, näiteks:

  • IT-teenuse osutaja (sh kasutatavate IT süsteemide haldajad)
  • raamatupidamisteenuse osutaja

Kõik nimetatud isikud töötlevad isikuandmeid meie nimel ja võivad kasutada teie isikuandmeid üksnes meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks ja piiratud juhtudel.

Avaliku võimu organid ja järelevalve teostajad, näiteks:

  • kohus
  • Politsei- ja Piirivalveamet
  • Maksu- ja Tolliamet
  • Rahapesu Andmebüroo
  • Andmekaitse Inspektsioon

Avaliku võimu organitele ja järelevalve teostajatele edastame teie andmeid üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

Me ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse tase ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul piisav. Kui see on siiski vajalik (nt õigusteenuse osutamiseks), toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning asjakohaste kaitsemeetmete rakendamisel.

Teil on õigus saada täiendavat infot oma andmete edastamise kohta, saates meile vastavasisulise päringu e-posti aadressil info@ejlegal.ee.

5. Isikuandmete säilitamine
+

Büroo säilitab teie isikuandmeid perioodil, mis on vajalik andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni see on nõutud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Näiteks raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat. Teenuse osutamisega seotud muud teavet säilitame 3 aastat, so lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul.

6. Teie õigused seoses isikuandmetega
+

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab teile kui andmesubjektile mitmeid õigusi. Allpool on kokkuvõte nendest õigustest. Kui te soovite mõnda nimetatud õigustest kasutada, palume saata meile vastavasisuline teade e-posti aadressil info@ejlegal.ee.

Õigus andmetega tutvuda. Teil on õigus teada, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk ja asjaomaste isikuandmete liigid. Lisaks, kellele andmed avalikustatakse (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad), kui kaua andmeid säilitatakse ning millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele. Teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime,  näiteks kui te võtate tagasi teie poolt antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.

Õigus töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui te olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele).

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on büroo õigustatud huvi. Vastuväite esitamisel peab büroo lõpetama teie isikuandmete töötlemise, va kui bürool on võimalik tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused.

Õigus andmete ülekandmisele. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või bürooga sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et büroo edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav.

Õigus pöörduda büroo, järelevalveasutuse või kohtu poole. Kui te leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil ka õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel aadressil www.aki.ee.

7. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
+

Veebilehe toimimiseks võime salvestada mõnikord teie seadmesse väikseid andmefaile – nn „küpsiseid“.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel jätta meelde teie toimingud ja eelistused (nt keel ja muud eelistused veebilehe kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui veebilehele tagasi tulete või seda sirvite.

Veebilehel on kasutusel Google Inc. (edaspidi Google) pakutav analüütiline rakendus Google Analytics, mis kasutab küpsiseid. Need on teie arvutisse või mobiilseadmesse paigaldatavad tekstifailid, mille abil analüüsitakse, kuidas te veebilehte kasutate. Küpsise vahendusel saadud teave, kuidas te veebilehte kasutate, edastatakse Google’le. Google võib ka edastada asjaomast teavet kolmandatele isikutele, kui see on nähtud ette õigusaktidega või kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google’i volitustega. Te võite loobuda küpsiste kasutamisest, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded. Viimast tehes peate te arvestama, et võibolla ei saa te seejärel kasutada kõiki veebilehe funktsioone. Veebilehte kasutades annate te nõusoleku, et teie andmeid töödeldakse ülalkirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

8. Privaatsusteate muutmine
+

Teeme oma andmekaitsetingimustes aeg-ajalt muudatusi ja täiendusi, millest anname oma klientidele teada oma veebilehel ja/või e-posti teel.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X