ÄRIÜHINGUTELEKORTERIÜHISTUTELEERAISIKUTELE
Ettevõttejuristi teenus (in-house)
+

Ettevõttejuristi teenus on mugav ja turvaline võimalus juriidiline kompetents ettevõttesse sisse osta. Ettevõtja saab enda käsutusse oma juristi, kes lahendab operatiivselt igapäevases äritegevuses tekkivad juriidilised küsimused.

Ettevõttejurist:

 • vaatab üle ja koostab erinevaid lepinguid, osaleb vajadusel läbirääkimistel,
 •  nõustab ettevõtjat seoses töösuhetega ja esindab töövaidlustes,
 • koostab siseprotseduure,
 • vastab äripartnerite ja klientide pretensioonidele,
 •  esindab ettevõtet suhtluses järelvalve- ja muude ametiasutustega,
 • nõustab ettevõtjat intellektuaalomandi küsimustes (autoriõiguste reguleerimine, kaubamärkide registreerimine),
 • koostab õiguslikke analüüse ja arvamusi,
 • annab ettevõtjale esmast maksukonsultatsiooni,
 •  teeb vajalikke registritoiminguid,
 • osaleb vajadusel äri- ja arenduskoosolekutel,
 • hoiab ettevõtjat ja tema võtmeisikuid kursis muutuva seadusandluse ja kohtupraktikaga,
 •  teeb muid juriidilisi toiminguid vastavalt ettevõtte vajadustele.

Ettevõttejuristi teenus sobib tegevusvaldkonnast sõltumata kõikidele ettevõtjatele, eelkõige kui juriidilise töö maht ettevõttes ei ole piisav  koosseiselise juristi palkamiseks või kui tekib vajadus hajutada oma juriidilise meeskonna koormust või asendada ajutiselt töölt äraolevat juristi (lapsehoolduspuhkus vms).

 

Ettevõttejuristi teenust sisse ostes hoiab ettevõtja kokku nii aega kui ka raha, kuna :

 • probleemi tekkides ei ole vaja kulutada aega juriidilise abi otsingutele,
 • juristi kaasamisega ettevõtte tegemistesse ennetatakse juriidilistest apsakatest ja teadmatusest tekkivaid kahjusid,
 • teenuse sisseostmisega jäävad ära töölepingulisele suhtele iseloomulikud kohustused, piirangud ja kulud (töökoht ja- töövahendid, erialakirjandus, andmebaasid, koolitused jne).
Alates 35EUR / h
Ettevõttejuristi teenuse maksumus lepitakse kokku tunnihinna või fikseeritud tasuna. Konkreetse valiku teeb ettevõtja koos juristiga pärast ettevõtte vajaduste hindamist. Stabiilse töömahu korral võiks eelistada fikseeritud mahu ja tasuga lepingut, kuna paketiteenuse hinnad on kliendi jaoks soodsamad.

Tutvu hinnakirja ja ettevõttejuristi teenuse näidispakettidega siin.

Juriidiline konsultatsioon
+

Juriidiline konsultatsioon on kõige traditsioonilisem õigusteenus, mille käigus lahendame kliendi  probleeme käsunduslepingu alusel juhtumipõhiselt.

Osutatame konsultatsioone kõikides ettevõtlusega seotud valdkondades (äriõigus, lepinguõigus, tööõigus, intellektuaalomandiõigus, võla sissenõudmise menetlused jne), välja arvatud maksuvaidlused ja karistusõigus. Vajadusel esindatakse klienti kohtus ja töövaidlusorganites.

Juriidilise konsultatsiooni teenust soovitame ettevõtjatele, kelle vajadus õigusabi järele on harv või  väga ebaregulaarne või kes soovib enne püsivamate koostöösuhete loomist tutvuda meie büroo töökvaliteediga.

Alates 60EUR / h
Õigussekretäri teenus
+

Õigussekretäri teenus võimaldab ettevõtjal delegeerida meie büroole äriregistriga seotud rutiinsete ja tülikate juriidiliste toimingute tegemise ja meelespidamise.

Õigussekretär:

 • kontrollib regulaarselt ettevõtja kohta äriregistrise kantud andmete vastavust seadustele, ning aktsionäride, osanike, nõukogu otsustele,
 • jälgib juhatuse ja nõukogu liikmete volituste kehtivust, teavitab volituste pikendamise vajadusest ning valmistab ette kõik selleks vajalikud dokumendid,
 • jälgib põhikirja vastavust seadusele, seaduse muudatuste korral koostab vajadusel uue põhikirja versiooni ning korraldab selle kinnitamise ja registrile esitamise,
 • tuletab meelde majandusaasta aruande esitamise tähtaja saabumisest  ning valmistab ette aruande kinnitamiseks vajalikud dokumendid,
 • valmistab ette nõukogu, aktsionäride ja osanike koosolekute kutsed, otsused ja protokollid ning korraldab nende esitamise äriregistrile.

Õigussekretäri teenust soovitame aktiivsetele ettevõtjatele, kel napib aega, tahtmist või oskust rutiinsete juriidiliste toimingutega tegelemiseks ning kelle ettevõttes puudub ka selliste tegevuste delegeerimiseks sobiv töötaja.

Õigussekretäri teenust kasutades saavad kõik vajalikud toimingud õigeaegselt tehtud ja muudatused registris kajastatud ning ettevõtja ei pea enam muretsema asjatute sekelduste, rahatrahvide või registrist nähtuvate ebaõigete andmete pärast.

alates 15EUR / kuu
Õigusaudit
+

Õigusauditi käigus hindame ettevõtja tegevuse õiguslikku korraldust, selles esinevaid õigusriske ning anname vajadusel soovitusi olukorra parandamiseks.

Õigusauditi mahtu on võimalik piirata ja tellida audit just selles valdkonnas, mis ettevõtjale endale kõige enam muret valmistab (nt ainult töösuhete audit, ühingu juhtimise audit, lepingute audit jne).

Õigusauditi läbiviimisel koostab meie jurist ülevaate ettevõtja olemasolevast õiguslikust dokumentatsioonist (või selle puudumisest) ning hindab dokumentide vastavust kehtivatele seadustele.

Auditi lõpus valmib ülevaade, milles tuuakse esile avastatud kitsaskohad ning antakse soovitusi olukorra parandamiseks.

Õigusauditit soovitame kõikidele ettevõtjatele, kes ei ole varem oma tegemistesse juristi kaasanud, kuid soovivad teada, kas ja millised on ettevõtte tegevuses esinevad olulisemad juriidilised riskid ja potentsiaalsed kahju allikad. Sellise info vastu huvi tundmine ja probleemidega tegelemine on juhatuse liikme jaoks lausa kohustuslik, et kaitsta end võimalike kahjunõuete eest ja tõestada, et juhatuse liikme kohustusi on täidetud korraliku ettevõtja hoolsusega. Seetõttu on õigusaudit kasulik abivahend ka ettevõttes tööd alustavale uuele juhile, et saada ülevaade varasema juhtkonna poolt „pärandatud“ asjaajamisest ning avastada võimalikud puudused.

min 200EUR

Õigusauditi tasu suurus sõltub auditi ulatusest ja läbitöötamist vajava dokumentatsiooni mahust.

Vaidluste lahendamine
+

Esindame ettevõtjat erinevate vaidluste kohtuvälisel lahendamisel, kohtueelsetes vaidlusorganites ning kohtumenetluses.

Kui suhetes äripartneri, töötaja, kliendi või muu isikuga tekivad eriarvamused ja lahkhelid, on mõistlik püüda probleemi lahendada esmalt kohtuväliselt, et vältida kohtumenetlusega kaasnevat aja- ja rahakulu ning anda pooltele võimalus suhete taastamiseks ja säilitamiseks.

Meie juristi kaasamine vaidluse kohtuvälisesse lahendamisesse aitab hoiduda üleliigsetest emotsioonidest, mis vaidlevaid pooli sageli valdavad, kuid mis takistavad konstruktiivset kootööd kompromissini jõudmisel. Juristiga koos suudab klient hinnata oma õiguslikku positsiooni ja võimaliku kohtuvaidluse tulemust. Selline teadmine on vajalik, et tunda ära ja võtta vastu parim saadaolev kompromissettepanek, ning et õigusliku positsiooni valesti hindamise tõttu ei nõustutaks enda jaoks ebavajalikult kahjulike lahendustega.

Esindame klienti ka kohtueelsetes vaidlusorganites (tööinspektsioon, üürikomisjon) ning tsiviilkohtumenetluses (maakohus, ringkonnakohtus).

Alates 60EUR / h
Võlgnikega seotud probleemide lahendamine
+

Tegeleme võlgade ja võlgnikega seotud küsimustega algusest lõpuni – ennetamisest kuni sissenõudmiseni.

Võlgnikega seotud probleemide lahendamiseks:

 • aitame ettevõtjal hoiduda kahjulikest ärisuhetest E-Krediidiinfo Proff paketi teenuse abil, mille võimalused ja info on meie büroo vahendusel kättesaadavad ka meie klientidele,
 • aitame kliendil teha majanduslikult kõige mõistlikuma otsuse võla menetlusviisi valikul, arvestades nii võlgniku varalist olukorda ja maksevõimet, nõude seaduslikkust ja rahuldamise perspektiive kui ka menetlusviisi valikuga kaasnevaid kulusid,
 • esindame klienti läbirääkimistel võlgnikuga,
 •  koostame võlatunnistusi ja kompromisse,
 • sisestame info võla kohta vajadusel Ametlikku Maksehäireregistrisse,
 • koostame maksekäsu kiirmenetluse avaldusi ja hagiavaldusi,
 • esindame klienti kohtu- ja täitemenetluses,
 • osaleme võlausaldaja esindajana võlgniku pankroti-,  saneerimis- ja võlgade ümberkujundamise menetluses.
Alates 60EUR / h
Juriidilised koolitused
+

Korraldame juriidilisi koolitusi ettevõtte juhtidele ja töötajatele.

Meilt on võimalik tellida koolitusi erinevatel juriidilistel teemadel vastavalt kokkuleppele kõikides meie poolt nõustatavates valdkondades. Käsitatavate teema ring pannakse paika koostöös ettevõtjaga, et koolitusest saadav kasu oleks maksimaalne.

Koolituse maksumus sõltub teemast, toimumiskohast ning osalejate arvust.

hind kokkuleppel
Juriidilise toe teenus
+

Juriidilise toe teenuse abil saab KÜ enda käsutusse oma juristi, kes aitab operatiivselt lahendada igapäevases tegevuses tekkivad juriidilised küsimused ja vaidlused.

Juriidilise toe lepingu alusel:

  • nõustame KÜ juhatust juhtimisalastes küsimustes,
  •  nõustame KÜd suhetes korteriühistu liikmetega,
  • tegeleme KÜ võlgade sissenõudmisega nii kohtueelselt kui kohtus,
  • koostame üldkoosolekute kokkukutsumise teated
  • abistame juhatust vajadusel koosolekute läbiviimisel,
  • koostame üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid ja vormistab otsused,
  • koostame põhikirja või selle muudatused,
  • vaatame üle KÜ poolt sõlmitavaid lepinguid,
  • esindame KÜd suhtluses ametiasutustega ja teenuseosutajatega,
  • teeme vajalikke registritoiminguid,
  • hoiame KÜ juhatust kursis asjakohase seadusandluse ja kohtupraktikaga,
  • teeme muid juriidilisi toiminguid vastavalt KÜ vajadustele.

 

Alates 35EUR / h
Teenuse maksumus lepitakse kokku tunnihinna või fikseeritud tasuna. Konkreetse valiku teeb KÜ juhatus koos juristiga pärast KÜ vajaduste hindamist. Suure KÜ puhul, kus juriidilist asjaajamist on palju, võiks eelistada fikseeritud mahu ja tasuga lepingut, kuna paketiteenuse hinnad on kliendi jaoks soodsamad. Tutvu hinnakirja ja teenuse näidispakettidega siin.

Juriidiline konsultatsioon
+

Juriidiline konsultatsioon on kõige traditsioonilisem õigusteenus, mille käigus lahendame kliendi  probleeme käsunduslepingu alusel juhtumipõhiselt.

Nõustame, abistame ja esindame korteriühistuid kõikides korteriühistute tegevuses tekkivates õigusküsimustes, muuhulgas,

 • aitame ette valmistada ja läbi viia KÜ asutamise protsessi kuni KÜ registreerimiseni,
 • nõustame ja esindame KÜd suhetes liikmetega, ametiasutustega ja lepingupartneritega,
 • aitame ette valmistada ja korraldada KÜ liikmete üldkoosolekuid,
 • teeme muid juriidilisi toiminguid vastavalt KÜ vajadustele.
Alates 60EUR / h
Võlgnikega seotud probleemide lahendamine
+

Tegeleme võlgade ja võlgnikega seotud küsimustega algusest lõpuni – ennetamisest kuni sissenõudmiseni.

Võlgnikega seotud probleemide lahendamiseks:

 • aitame KÜ-l teha majanduslikult kõige mõistlikuma otsuse võla menetlemise viisi valikul, arvestades nii võlgniku varalist olukorda ja maksevõimet, nõude seaduslikkust ja rahuldamise perspektiive kui ka menetlusviisi valikuga kaasnevaid kulusid,
 • esindame KÜ-d läbirääkimistel võlgnikuga,
 • koostame võlatunnistusi ja kompromisse,
 • kui juriidiliselt võimalik, sisestame info võla kohta Ametlikku Maksehäireregistrisse,
 • koostame maksekäsu kiirmenetluse avaldusi ja hagiavaldusi,
 • esindame KÜ-d kohtu- ja täitemenetluses,
 • osaleme KÜ esindajana võlgniku pankroti korral pankrotimenetluses, samuti võlgade ümberkujundamise menetluses.
Alates 60EUR / h

Juriidiline konsultatsioon
+

Juriidiline konsultatsioon on kõige traditsioonilisem õigusteenus, mille käigus lahendame kliendi  probleeme käsunduslepingu alusel juhtumipõhiselt.

Eraisikutele pakume juriidilist abi eelkõige järgmistel teemadel:

 • töösuhted,
 • laenulepingute ja tagatistega seotud küsimused,
 • kinnisvara müügi ja üürimisega seotud küsimused,
 • isikuandmete kaitse,
 • tarbijaõigused.

Vajadusel esindame klienti kohtuvaidlustes ja töövaidluskomisjonis.

 

Alates 60EUR / h
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X